• Regulamin

Sklep internetowy PasjonaciZabawek.pl Kamil Napiórkowski prowadzący działalność pod adresem internetowym PasjonaciZabawek.pl prowadzony jest przez PasjonaciZabawek.pl Kamil Napiórkowski, ul. Kościuszkowców 78/29, 04-552 Warszawa, NIP 9522214124Regon 388328518  

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 

Klient – osoba fizycznaosoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawnąktórej przepisy szczególne przyznają zdolność prawnąktóra dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu. 

Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964 Nr 16, poz. 93 ze zm.). 

Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego www.PasjonaciZabawek.pl 

Sklep internetowy PasjonaciZabawek.pl – serwis internetowy dostępny pod www.PasjonaciZabawek.pl, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia; 

Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym. 

Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnegozawarta pomiędzy PasjonaciZabawek.pl a Klientemzawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu. 

Ustawa o prawach konsumentaustawa z dnia 30 maja 2014 r. O prawach konsumenta (Dz. U. 2014, poz 827 ze zm.). 

Zamówienie – oświadczenie woli Klientazmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedażyokreślające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru. 

Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod www.PasjonaciZabawek.pl 

Sklep internetowydziałający pod www.PasjonaciZabawek.plprowadzony jest przez PasjonaciZabawek.pl Kamil Napiórkowski, ul. Kościuszkowców 78/29, 04-552 Warszawa, NIP 9522214124, Regon 388328518 

 

Niniejszy Regulamin określa w szczególności: 
a) zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego; 
b) warunki i zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji produktów dostępnych w ramach sklepu internetowego; 
c) warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego; 
d) zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego. 

Dokonanie zakupu Produktu nie wymaga rejestracji w Sklepie. 

Informacje podane na stronach internetowych Sklepu, w tym informacje o prezentowanych produktach, a w szczególności ich opisyparametry techniczne i użytkowe oraz cenystanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. 

Składanie zamówienia odbywa się za pomocą formularzadostępnego na stronie sklepu. 

Każdy rejestrujący się i/lub dokonujący zamówienia Klient wyraża zgodę na otrzymywanie na podany przez siebie adres e-mail informacji związanych z przebiegiem transakcjizawiadomień o zmianach w niniejszym Regulaminie. 

celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługamiSklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie. 

Procedura zawarcia Umowy sprzedaży 

Celem przeprowadzenia jakiejkolwiek aktywności Klienta w Sklepie wymagane jest  poprawne działanie sieci Internet, używanie  przeglądarki internetowej, w tym w ramach urządzeń mobilnych oraz posiadanie aktywnego konta na wybranym adresie poczty e-mail. 

celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową www.PasjonaciZabawek.pldokonać wyborupodejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie. 

Sklep umożliwia nabywanie produktów i usług przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. 

Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka. 

trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Złóż zamówienie” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie. 

Aby sfinalizować zamówienie Klient jest proszony o podanie wszystkich niezbędnych danychpotrzebnych do zrealizowania zamówienia tj. 
a) imię i nazwisko / nazwa firmy 
b) adres dostawy 
c) e-mail 
d) telefon kontaktowy 
e) NIP – w przypadku prośby o fakturę VAT. 

Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danychwyświetlone zostanie podsumowanie złożonego ZamówieniaPodsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące: 
a) przedmiotu zamówienia, 
b) jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują), 
c) wybranej metody płatności, 
d) wybranego sposobu dostawy. 

celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminupodanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Złóż zamówienie”. 

Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z PasjonaciZabawek.pl Umowy sprzedażyzgodnie z treścią Regulaminu. 

Po złożeniu i opłaceniu ZamówieniaKlient otrzymuje wiadomość e-mail zatytułowaną “Potwierdzenie zamówienia”, zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia. 

Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej. 

Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem. 

 
 
 
 

Regulamin reguluje kwestie dostawy w sklepie internetowym. 

Ceny produktów w Sklepie podawane  w polskich złotychzawierają podatek bez kosztów przesyłkiKoszty przesyłkidoliczane  do sumy zamawianych produktów i ponosi je Klientchyba że spełnia warunki uprawniające do bezpłatnej dostawytjwartość zamówienia musi być wyższa niż XXX  bruttoCeną ostatecznąwiążącą Właściciela i Klienta jest cena produktu podana w ofercie w chwili składania zamówienia przez Klienta. 
Rodzaje i ceny dostaw: 
a) INPOST: 12 złotych / czas dostawy 1-2 dni robocze (zastrzegamy sobie prawo do zmiany cen dostawuwzgledniając podwyżki przewoźników) 
b) Kurier DPD15 złotych / czas dostawy 1-2 dni robocze (zastrzegamy sobie prawo do zmiany cen dostawuwzgledniając podwyżki przewoźników) 
c) odbiór osobisty w sklepie w Warszawie ( Prosimy o wcześniejszy kontakt) 

Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia (wraz z kosztami przesyłkiktóre szczegółowo wyszczególnione  w zakładce Dostawa i zwrotyudostępniana jest w Podsumowaniu Zamówienia na stronie sprzedażowej produktu oraz w potwierdzeniu zamówienia. 

Dostawa Towarów odbywa się na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej w trakcie składania Zamówieniajeżeli towar miałby zostać wysłany za granicę RP prosimy o kontakt w celu zweryfikowania kosztu dostawy. 

Dostawa zamówionych Towarów odbywa się przesyłką kurierską. 

Termin realizacji dostawy dla zamówień z dostawą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wynosi dwa dni robocze liczone od dnia opłacenia przez Klienta ZamówieniaDla zamówień z dostawą poza granice Rzeczypospolitej termin dostawy podany jest przy odpowiedzi do pytania klienta. 

Klientowi wraz z przesyłką zostanie przekazany wydruku potwierdzenia i specyfikacji Zamówienia oraz dowód sprzedaży. Na wyraźne życzenie Klienta może być wystawiona faktura VAT. 

 

Ceny I metody płatności: 

Ceny Towarów podawane  w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT2. Klient ma możliwość uiszczenia ceny: 
a) przelewem na numer konta bankowego15249000050000450089269984; 
b) płatnością w systemie NAZWA BRAMKI, PayPal; 
c) zapłata kartą płatniczą: VISA, MasterCard. 
Operatorem kart płatniczych jest Definicja od Blue Media S.A z siedzibą w Sopocie 81-718 na ul. Powstańców Warszawy 6 tel: +48 587604822 

 

Klientom sklepów internetowych przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość 

 

Klientowibędącemu konsumentem w rozumieniu art. 22 Kodeksu Cywilnegoprzysługuje – na podstawie przepisów prawa – prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczynyskładając stosowne oświadczenie na piśmie lub mailem na adres kontakt@pasjonacizabawek.pl, w terminie 14 dni i wysyłając je na adres PasjonaciZabawek.pl podany w niniejszym Regulaminie. 

przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległośćumowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyłyulega zwrotowi w stanie niezmienionymZwrot powinien nastąpić niezwłocznienie później niż w terminie 14 dniZakupiony towar należy zwrócić na poniższy adresPasjonaciZabawek.pl Kamil Napiórkowski ul. ul. Kościuszkowców 78/29, 04-552 Warszawa. 

Zwracany przez Klienta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposóbzapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu. 

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy sklep zwróci Klientowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy sposób dostarczenia oferowany przez Sklep), niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym został zwrócony towar. Zwrotu płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatnościjakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcjichyba że strony uzgodnią inaczej. 

 

Polityka zwrotów i reklamacji w sklepie internetowym. 

 

przypadku gdy zakupiony produkt jest niezgodny z umową lub posiada wady fizyczneKlient ma prawo złożyć reklamacje w oparciu o: 
a) regulacje przewidziane przepisami ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 z późnzm.), w przypadku gdy produkt jest niezgodny z umową, 
b) regulacje przewidziane przepisami kodeksu cywilnego w zakresie rękojmi za wady. 

Celem złożenia reklamacji Klient zobowiązany jest do poinformowania sklepu mailem na adres kontakt@pasjonacizabawek.pl, a następnie procedować zgodnie z otrzymanymi informacjami. 

Określając żądania w oparciu o tryb przewidziany art. 1 ust a)  Klient ma prawo wnioskować o doprowadzenie produktu do stanu zgodnego z umową poprzez nieodpłatną naprawę albo wymianęchybaże naprawa albo wymiana  niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztówJeżeli Sklep nie będzie w stanie wywiązać się z określonych żądańKlient ma prawo domagać się stosowanego obniżenia ceny albo może odstąpić od umowy. 

Określając żądania w oparciu o tryb przewidziany art. 1 ust b)  Klient ma prawo od umowy odstąpić albo żądać obniżenia ceny

Sklep odpowiada za niezgodność produktu konsumpcyjnego z umową (art 1 ust a), jedynie w przypadkach i na warunkach określonych prawem. 

Sklep odpowiada za wady produktu na podstawie rękojmi (art 1 ust b), w przypadkach i na warunkach określonych prawem. 

Sklep rozpatruje reklamacje w terminie 14 dni roboczych od daty otrzymania przez  Sklep zgłoszenia reklamacyjnego wraz z kompletnymreklamowanym produktem. 

Sklep zastrzega sobie prawo do odmowy uznania reklamacji w przypadku dokonywania jakichkolwiek modyfikacji produktu przez Klienta. 

Sklep zastrzega sobie prawo do odmowy uznania reklamacji w przypadkachwyłącznej winy użytkownikauszkodzenia mechanicznegoniewłaściwego konserwowania i użytkowania produktu niezgodnego z instrukcją. 

Koszty przesyłki reklamowanego produktu w przypadku uznania reklamacji zostaną zwrócone Klientowi w terminie 14 dni od daty uznania reklamacjiwedług stawki najtańszej opcji dostawy proponowanej przez sprzedającego. 

 

Polityka prywatności i danych osobowych i ich ochrony. 

Warunkiem sfinalizowania zakupów w Sklepie jest podanie wszelkich wymaganych treścią formularza danych Klienta oraz zaznaczenie odpowiedniego pola (checkbox) stanowiącego wyrażenie zgody Klienta na przetwarzanie jego danych osobowych przez Właściciela oraz pola (checkbox) dotyczącego potwierdzenia zaznajomienia się i akceptacji niniejszego Regulaminu. 

Wszelkie dane Klienta podawane podczas rejestracji w Sklepie będą wykorzystywane tylko i wyłącznie w celu realizacjizmiany lub rozwiązania Umowy bądź innych działań marketingowych, w szczególności informowania o nowych produktach i usługach Sklepu, o ile Klient wyrazi zgodę poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola (checkbox) na przesyłanie informacji handlowej, za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu nowego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016r. 

Wszelkie dane osobowe Klienta będą przetwarzane przez Właściciela zgodnie z treścią ustawy, o której mowa powyżej. 

Administratorem danych osobowych Klienta jest PasjonaciZabawek.pl Kamil Napiórkowski, ul. Kościuszkowców 78/29, 04-552 Warszawa, NIP 9522214124, Regon 388328518 

 

Gromadzone są jedynie dane osobowe podane przez Klienta dobrowolnie. Dane przetwarzane są w celu niezbędnym do wykonania postanowień niniejszego Regulaminu, a w szczególności zawarcia umowy sprzedaży zamówionego towaru, doręczenia Klientowi towaru, na który Klient złożył zamówienie, wystawienia dokumentu potwierdzającego dokonanie transakcji sprzedaży towaru, przechowania danych osobowych w informatycznym systemie księgowym dla zapewnienia historii transakcji handlowych dokonywanych poprzez Sklep. 

Dane podane w trakcie składania zamówienia  przetwarzane również przez następujące podmioty w podanym zakresieimię i nazwiskoadrestelefon, e-mail wskazane jako adres dostawy przekazywane  firmom przewozowym w postaci etykiety/listu przewozowego będącego jednocześnie zleceniem doręczenia przesyłki. W zależności od wybranego rodzaju przesyłki przekazywane : 
a) DPD Kurier 
b) INPOST 

Dane przetwarzane  również przez podmioty związane z realizacją płatności za zamówienie: 
a) Blue Media S.A 
b) PayPal 

c)Payu 

d)Master card/Visa 

 
takich przypadkach ilość przekazywanych danych ograniczona jest do wymaganego minimum. Ponadtopodane przez Państwa informacje mogą zostać udostępnione właściwym organom władzy publicznejjeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa. 

Administrator danych nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych lub niekompletnych danych osobowych przez Klienta. 

Klient w każdym czasie, ma prawo poprzez biuro obsługi Sklepu prawo do zmianypoprawiania lub usunięcia swoich danych osobowych. 

Za dodatkową zgodą udzieloną przez Klientazgromadzone dane osobowe  mogą być również wykorzystywane w celach promocyjnych i marketingowych, w tym w szczególności w celu przedstawiania Klientowi oferty handlowej sklepu oraz innych informacji marketingowych związanych ze Sklepem. 

Każdy użytkownik ma możliwość zapisania się do newslettera – informacji handlowejZapisanie się na listę następuje poprzez zaznaczenie na etapie rejestracji odpowiedniego pola w formularzu (do tego celu potrzebny jest tylko adres e-mail). Z prenumeraty newslettera można zrezygnować w każdej chwili poprzez link podany w biuletynie lub poprzez poinformowanie Sklepu drogą mailową na adres kontakt@pasjonacizabawek.plPo odwołaniudane adresu e-mail zostaną natychmiast usunięte z bazy prenumeraty. 

Sklep używa między innymi tak zwanych „cookies”, które przyczyniają  się do większej użyteczności, funkcjonalności oraz łatwości obsługi naszego sklepu. Instrumenty te ułatwiają Klientom również szybsze poruszanie się po stronie Sklepu. Dodatkowo, pliki cookies pozwalają zmierzyć częstotliwość odsłon strony oraz najchętniej oglądane produkty. Cookies to małe pliki tekstowe, które są przechowywane w systemie komputera. Informujemy, że niektóre z tych plików zostają przeniesione z serwera  Sklepu do systemu komputerowego Klienta. Istnieje możliwość zablokowania plików cookies w każdym momencie, o ile używana przeglądarka posiada stosowną funkcję. Należy pamiętać, że po blokadzie plików cookies możliwość korzystania z niektórych funkcji Sklepu zostanie w znacznym stopniu ograniczona lub wyłączona. 

 

Postanowienia końcowe. 

 

Wszelkie treści zawarte w Sklepie podlegają ochronie prawnej i ich wykorzystywanie będzie stanowiło naruszenie prawa. 

sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu Cywilnego oraz przepisy Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 18 lipca 2002 roku (Dz. U. 2001 Nr 144 poz. 1204) przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.); oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa. 

Aktualna wersja Regulaminu znajduje się pod adresem PasjonaciZabawek.pl