• Zwroty i reklamacje

Klientom sklepów internetowych przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość 

 

Klientowibędącemu konsumentem w rozumieniu art. 22 Kodeksu Cywilnegoprzysługuje – na podstawie przepisów prawa – prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczynyskładając stosowne oświadczenie na piśmie lub mailem na adres kontakt@pasjonacizabawek.pl, w terminie 14 dni i wysyłając je na adres PasjonaciZabawek.pl podany w niniejszym Regulaminie. 

przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległośćumowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyłyulega zwrotowi w stanie niezmienionymZwrot powinien nastąpić niezwłocznienie później niż w terminie 14 dniZakupiony towar należy zwrócić na poniższy adresPasjonaciZabawek.pl Kamil Napiórkowski ul. ul. Kościuszkowców 78/29, 04-552 Warszawa. 

Zwracany przez Klienta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposóbzapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu. 

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy sklep zwróci Klientowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy sposób dostarczenia oferowany przez Sklep), niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym został zwrócony towar. Zwrotu płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatnościjakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcjichyba że strony uzgodnią inaczej. 

 

Polityka zwrotów i reklamacji w sklepie internetowym. 

 

przypadku gdy zakupiony produkt jest niezgodny z umową lub posiada wady fizyczneKlient ma prawo złożyć reklamacje w oparciu o: 
a) regulacje przewidziane przepisami ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 z późnzm.), w przypadku gdy produkt jest niezgodny z umową, 
b) regulacje przewidziane przepisami kodeksu cywilnego w zakresie rękojmi za wady. 

Celem złożenia reklamacji Klient zobowiązany jest do poinformowania sklepu mailem na adres kontakt@pasjonacizabawek.pl, a następnie procedować zgodnie z otrzymanymi informacjami. 

Określając żądania w oparciu o tryb przewidziany art. 1 ust a)  Klient ma prawo wnioskować o doprowadzenie produktu do stanu zgodnego z umową poprzez nieodpłatną naprawę albo wymianęchybaże naprawa albo wymiana  niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztówJeżeli Sklep nie będzie w stanie wywiązać się z określonych żądańKlient ma prawo domagać się stosowanego obniżenia ceny albo może odstąpić od umowy. 

Sklep odpowiada za niezgodność produktu konsumpcyjnego z umową (art 1 ust a), jedynie w przypadkach i na warunkach określonych prawem. 

Sklep odpowiada za wady produktu na podstawie rękojmi (art 1 ust b), w przypadkach i na warunkach określonych prawem. 

Sklep rozpatruje reklamacje w terminie 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania przez  Sklep zgłoszenia reklamacyjnego wraz z kompletnymreklamowanym produktem. 

Sklep zastrzega sobie prawo do odmowy uznania reklamacji w przypadku dokonywania jakichkolwiek modyfikacji produktu przez Klienta. 

Sklep zastrzega sobie prawo do odmowy uznania reklamacji w przypadkachwyłącznej winy użytkownikauszkodzenia mechanicznegoniewłaściwego konserwowania i użytkowania produktu niezgodnego z instrukcją. 

Koszty przesyłki reklamowanego produktu w przypadku uznania reklamacji zostaną zwrócone Klientowi w terminie 14 dni od daty uznania reklamacjiwedług stawki najtańszej opcji dostawy proponowanej przez sprzedającego.